top of page

הרשמה לכיתות ב'-ו' תשפ"ה

  1. השתתפות במפגשי היכרות עם הגישה האנתרופוסופית ודרכי ההוראה בחינוך ולדורף. 

  2. מילוי שאלון הורים של בית החינוך והזמנה למפגש היכרות אישי עם צוות בית הספר.

  3. הרשמה בעמותה - מילוי ערכת הרשמה והסדרת תשלום.

  4. הנרשמים לכיתות ב'-ו' נדרשים  להגיש 'בקשת העברה' לאגף חינוך יסודי בעירית פ"ת.

* השיבוץ הסופי לבית הספר ישלח אליכם על- ידי מחלקת הרישום של אגף חינוך יסודי בעירייה, בכפוף ללוחות הזמנים של האגף.​​

שבוע אינדיאנים.jpeg
bottom of page